BERÁNEK, spol. s r.o.

Věnujeme se přede­vším péči o infor­mační sys­témy a řešení po­ža­dav­ků je­jich u­ži­va­te­lů. Naše nej­čas­těj­ší an­gaž­má je mož­no při­lé­ha­vě o­zna­čit jako „řeši­tel pro­blé­mů“.
Dů­vě­ra zá­kaz­ní­ků a dob­ré ob­chod­ní vzta­hy nás ne­zříd­ka při­vá­dě­jí do sou­vi­se­jí­cích obla­stí. Tvo­ří­me soft­wa­ro­vé a­pli­ka­ce, nej­čas­tě­ji spe­ci­a­li­zo­va­né weby s vy­u­ži­tím da­ta­bá­zí, a za­vá­dí­me do pra­xe pod­ni­ko­vé in­for­ma­ční sys­té­my ESO9, kde po­sky­tu­je­me zá­kaz­ní­kům im­ple­men­ta­ční a kon­zul­ta­ční slu­žby.

Jsme tým zku­še­ných IT profe­sio­nálů, plně od­da­ných svému obo­ru. Vět­ši­na z nás má vy­so­ko­škol­ské vzdě­lá­ní. Řadu let jsme čle­nem part­ner­ských pro­gramů spo­leč­no­sti Micro­soft a dal­ších vý­rob­ců IT. Své zna­lo­sti si prů­běž­ně do­pl­ňu­je­me ško­le­ní­mi k pro­duk­tům, pří­pad­ně kur­sy po­řá­da­ný­mi u­ni­ver­zi­ta­mi nebo od­bor­ný­mi in­sti­tu­ce­mi. Všich­ni naši pra­cov­ní­ci mají ví­ce než de­se­ti­le­tou, vel­mi in­ten­zív­ní pra­xi v o­bo­ru.

Nej­čas­těj­ší for­mou spo­lu­prá­ce je po­sky­to­vá­ní slu­žeb na zá­kla­dě jed­no­du­ché ser­vis­ní smlou­vy, v níž se za­va­zu­je­me u­dr­žo­vat v pro­vo­zu in­fra­struk­tu­ru in­for­mač­ní­ho sys­té­mu zá­kaz­níka a ře­šit po­ža­dav­ky u­ži­va­te­lů. Tuto slu­žbu jsme na­zva­li Support Line. Je­jí sou­čás­tí je i ve­de­ní do­ku­men­ta­ce o in­for­mač­ním sys­té­mu a jeho pra­vi­del­né au­di­ty, zpra­vid­la 1 x roč­ně. V rám­ci této služ­by se na nás mů­že­te ob­ra­cet s ja­ký­mi­ko­li prob­lé­my, na kte­ré při po­u­ží­vá­ní in­for­mač­ní­ho sys­té­mu na­ra­zí­te („ne­fun­gu­je a­pli­ka­ce“, „ne­cho­dí mi e-mai­ly“, „po­tře­bu­ji na­sta­vit o­práv­ně­ní“…). Je-li to k ře­še­ní po­ža­dav­ku po­tře­ba, za­jiš­ťu­je­me i ú­čast tře­tích stran (ji­ný­mi slo­vy: ře­ší­me pro­blém „na klíč“). V na­pro­sté vět­ši­ně pří­pa­dů jsme schop­ni Vaše po­ža­dav­ky vy­ře­šit na dál­ku, tj. te­le­fo­nic­ky nebo po in­ter­ne­tu. Když prob­lém tak­to zvlád­nout ne­lze, do­sta­ví se k Vám náš tech­nik a bu­de se prob­lému vě­no­vat na mí­stě.

Služ­ba Support Line mů­že být po­ja­ta jako pl­ná ná­hra­da fi­rem­ní­ho IT od­dě­le­ní ne­bo ja­ko od­bor­ná pod­po­ra správ­ce sys­té­mu, pří­pad­ně ji­ných pra­cov­ní­ků způ­so­bi­lých pro­vá­dět ú­ko­ny sprá­vy. Čím vy­šší je tato způ­so­bi­lost, tím niž­ší je ce­na služ­by, kte­rá se ji­nak od­ví­jí od ve­li­kos­ti spra­vo­va­né­ho sys­té­mu. Hra­dí se pra­vi­del­ným mě­síč­ním po­plat­kem s even­tu­ál­ním do­účto­vá­ním slu­žeb pro­ve­de­ných nad smluv­ní rá­mec.

Služ­by po­sky­tu­je­me de­sít­kám zá­kaz­ní­ků v celé Čes­ké re­pub­li­ce. Jsou ji­mi po­boč­ky nad­ná­rod­ních kor­po­ra­cí, stát­ní in­sti­tu­ce, ško­ly, fir­my z nej­růz­něj­ších o­bo­rů i jed­not­liv­ci. Spo­lu­prá­ce s ně­kte­rý­mi z nich tr­vá ne­pře­tr­ži­tě již déle než 20 let.

Ještě nedávno jsme v této sek­ci uvá­děli jmeno­vitě někte­ré naše zákaz­níky. Chtě­li bychom ale rea­govat na stále se zpřís­ňu­jící poža­davky na infor­mační bezpeč­nost, a proto jsme se v zájmu ochra­ny infor­mač­ních systé­mů zákaz­níků roz­hodli je­jich jména zde ne­zve­řej­ňovat.

Budete-li mít zájem o zákaz­nické refe­rence na naši firmu, dejte nám prosím vědět a my Vám zpro­střed­ku­jeme re­feren­ční kon­takty nebo refe­renč­ní ná­vště­vu u někte­rého z na­šich zákaz­níků.

Děkujeme za pocho­pení.

 • Prioritní linka služby Support Line
  725 725 766
 • Všeobecný kontakt
  beranek
 • Servis IT
  servis
 • Prodej zboží
  prodej
 • Jednotliví pracovníci
  jmeno.prijmeni
 • Sídlo firmy

Zajímají-li Vás údaje vedené státem o naší firmě, zde jsou na ně odkazy:

Napište nám, co pro Vás můžeme udělat:   Napsat požadavek